Διαζύγιο

 

  • Γενικά

Πριν επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίον θα προβείτε στη λύση του γάμου σας, με άλλα λόγια τον τύπο του διαζυγίου σας, συνίσταται να ζητήσετε μία εξατομικευμένη ενημέρωση από τον δικηγόρο της εμπιστοσύνης σας. Για να μπορέσει ο δικηγόρος, να σας παράσχει την καλύτερη δυνατή νομική υποστήριξη, είναι σκόπιμο, να του δώσετε όλες τις πληροφορίες, τις οποίες θα σας ζητήσει, και κυρίως, να έχετε αποφασίσει και να του θέσετε τις προτεραιότητές σας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα έχετε την αποτελεσματικότερη εκπροσώπηση. Υπενθυμίζεται ότι ο δικηγόρος οφείλει να τηρεί αυστηρά εχεμύθεια για όσα του εμπιστεύεται ο εντολέας του κατά την ανάθεση και εκτέλεση της εντολής ή πληροφορείται κατά τη διάρκεια χειρισμού της υπόθεσης.

 

  • Συναινετικό διαζύγιο

 

Ο συντομότερος και καλύτερος τρόπος να λύσετε το γάμο σας είναι σαφώς το συναινετικό διαζύγιο.

Η επιλογή αυτή όμως προϋποθέτει, αμφότερες οι πλευρές, είτε να είναι σύμφωνες από την αρχή, είτε να φθάσουν σε μία συμφωνία, μετά από τις ενδεδειγμένες εργασίες των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

Σε περίπτωση, κατά την οποία υπάρχουν ανήλικα τέκνα, οι σύζυγοι θα πρέπει στο πλαίσιο του συναινετικού τους διαζυγίου, να ορίσουν από κοινού, σε ποιον θα ανατεθεί η επιμέλεια εκάστου ανηλίκου τέκνου, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα ασκείται το δικαίωμα της επικοινωνίας με αυτό.

Πλέον, μετά το Ν. 4509/2017, στην περίπτωση της ύπαρξης ανηλίκων τέκνων, θα πρέπει να ρυθμίζεται και το θέμα της διατροφής. Όλα τα παραπάνω ρυθμίζονται υποχρεωτικά, μόνο στην περίπτωση, κατά την οποία δεν υπάρχει  κάποια προηγηθείσα ειδική ρύθμιση.

 

Η ισχύς των ρυθμίσεων αυτών θα πρέπει να οριστεί τουλάχιστον για διάρκεια δύο ετών. Στη συνέχεια, δηλαδή μετά τη λήξη ισχύος της επικυρωμένης συμφωνίας, μπορεί να ρυθμίζεται η επιμέλεια, η επικοινωνία και η διατροφή των τέκνων για περαιτέρω χρονικό διάστημα με νέα συμφωνία και με την ίδια διαδικασία. Εάν δεν επιτευχθεί νέα συμφωνία, υπάρχει η δυνατότητα της δικαστικής ρύθμισης των εν λόγω θεμάτων. Πριν τη λήξη της συμφωνίας, η προσφυγή στα δικαστήρια δεν αποκλείεται, στις περιπτώσεις, στις οποίες υπάρχει σημαντική μεταβολή των συνθηκών.

 

Η υπογραφή από αμφότερες τις πλευρές και τους πληρεξουσίους δικηγόρους της επιτευχθείσης συμφωνίας επικυρώνεται ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, ενώ μετά από δέκα τουλάχιστον ημέρες καταρτίζεται η αντίστοιχη συμβολαιογραφική πράξη.

Η λύση του γάμου επέρχεται με την κατάθεση αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο όπου έχει καταχωρισθεί η σύσταση του γάμου.

 

Σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου, παραγγέλλεται η λύση αυτού από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ύστερα από αίτηση ενός εκ των διαζευγμένων, η οποία συνοδεύεται από αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης. Η αίτηση με την παραγγελία συνυποβάλλονται στην Ιερά Μητρόπολη στην οποία ανήκει ο ιερός ναός όπου τελέστηκε ο γάμος, ώστε να εκδοθεί το διαζευκτήριο. Σημειώνεται, ότι και η πνευματική λύση του γάμου είναι υποχρεωτική.

 

  • Δικαστική λύση του γάμου

 

Σύμφωνα με το άρθρο 1439 του Αστικού Κώδικα, "καθένας  από τους συζύγους μπορεί να ζητήσει το διαζύγιο, όταν οι μεταξύ τους σχέσεις έχουν κλονισθεί τόσο ισχυρά, από λόγο που αφορά το πρόσωπο του εναγομένου  ή  και  των  δυο  συζύγων,  ώστε  βάσιμα  η εξακολούθηση της έγγαμης σχέσης να είναι αφόρητη για τον ενάγοντα."

 

Στην δεύτερη παράγραφο του ίδιου άρθρου, ο νομοθέτης, αναφέρει ενδεικτικά τις περιπτώσεις, στις οποίες τεκμαίρεται ο ισχυρισμός κλονισμός, δηλαδή τις περιπτώσεις εκείνες, στις οποίες ο επιθυμών το διαζύγιο, δεν χρειάζεται να περιμένει να συμπληρωθούν δύο έτη διάστασης των συζύγων, για να λάβει διαζύγιο,

και συγκεκριμένα ορίζει:

 

"Εφόσον ο εναγόμενος δεν αποδεικνύει το αντίθετο, ο κλονισμός τεκμαίρεται σε περίπτωση διγαμίας ή μοιχείας αυτού, εγκατάλειψης του ενάγοντος ή επιβουλής της ζωής του από τον εναγόμενο, καθώς και σε περίπτωση άσκησης από τον εναγόμενο ενδοοικογενειακής βίας εναντίον του ενάγοντος."

 

Σε κάθε όμως περίπτωση, "εφόσον οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση συνεχώς από δύο τουλάχιστον χρόνια, ο κλονισμός τεκμαίρεται αμάχητα και το διαζύγιο μπορεί να ζητηθεί, έστω και αν ο λόγος του κλονισμού αφορά στο πρόσωπο του ενάγοντος.

Η συμπλήρωση του χρόνου διάστασης υπολογίζεται κατά το χρόνο συζήτησης της αγωγής και δεν εμποδίζεται από μικρές διακοπές που έγιναν ως προσπάθεια αποκατάστασης των σχέσεων μεταξύ των συζύγων. " Αυτό σημαίνει, ότι η αγωγή διαζυγίου δύναται να κατατεθεί και πριν τη συμπλήρωση των δύο ετών.

 

Με άλλα λόγια, το διαζύγιο μπορεί να ζητηθεί, εάν οι σύζυγοι, για δύο τουλάχιστον έτη δεν έχουν σωματική ή πνευματική επαφή μεταξύ τους. Οι διακοπή της συνοίκησης δεν αποτελεί προϋπόθεση, ούτε όμως ενδιαφέρει, ποια περιστατικά οδήγησαν στην φυσική και ψυχική αποξένωσή τους, ή εάν η απομάκρυνση είναι αποτέλεσμα της βούλησης του ενός ή και των δύο. 

 

 

 

Η παρούσα περιληπτική ενημέρωση, σε καμία περίπτωση δεν επέχει θέση παροχής νομικής συμβουλής και δεν αναπληρώνει την εξατομικευμένη παροχή νομικών υπηρεσιών από δικηγόρο.